Het belang van medische zorg op “grootschalige” evenementen:

Goede medische zorg is een belangrijke element binnen de veiligheidszorg op grootschalige evenementen, zoals dancefeesten en popconcerten. In de praktijk loopt de kwaliteit en deskundigheid van aanbieders op het gebied van medische/eerstehulpverlening bij evenementen nogal uit een. Dit vraagt van GHOR-bureaus en gemeenten dat zij zich inspannen om een goede controle en handhaving uit te voeren op de competenties en kwaliteit van zorg tijdens de medische/eerstehulpverlening bij evenementen.

Gemiddeld heeft 0,5 tot 0,8 procent van de deelnemers van evenementen behoefte aan een zorgcontact. Dit kan variëren van eenvoudige eerstehulpbehandelingen tot aan levensbedreigende situaties, waarbij een goede eerstehulpverlening of mogelijk direct adequate en professionele medische zorg noodzakelijk kan zijn. Als een organisatie die de medische/eerstehulpverlening bij evenementen verzorgt, niet goed op zijn taak berekend is, niet goed samenwerkt en afstemt met de reguliere professionele hulpverlening en haar zaken kwalitatief en kwantitatief (zowel qua hulpverleners als qua materiaal) niet op orde heeft, dan kan dit ernstige risico’s opleveren.

Er zijn momenteel in Nederland meer dan 50 aanbieders op het gebied van medische/eerstehulpverlening bij evenementen. Deze aanbieders variëren van verenigingen, stichtingen tot commerciële bedrijven, en leveren verschillende deskundigheidniveaus; alleen EHBO, alleen Basic Life Support (BLS), alleen Advanced Life Support (ALS) of alles. Daarnaast is er een groot verschil in het deskundigheidsniveau waarmee hulpverleners de betreffende zorg leveren, en wat dit niveau qua behandeling inhoudt.

Het is moeilijk om de kwaliteit van alle aanbieders van medische/eerstehulpverlening te monitoren en te toetsen. Op dit moment bestaan er geen wettelijke eisen waaraan de aanbieders bij evenementen moeten voldoen. De gemeente kan wel in de fase van vergunning verlening een advies vragen bij de GHOR. Deze adviseert op basis van de landelijke handreiking van GHOR Nederland (december 2011). Zodoende kunnen er in de vergunning een aantal “basiseisen” worden opgenomen waaraan aanbieders van medische/eerstehulpverlening bij evenementen moeten voldoen. In sommige regio’s voert de GHOR de regie over de advisering en controle van de gezondheidszorg bij dergelijke evenementen. Maar er zijn ook regio’s waar de GHOR van alle diensten het minst actief betrokken is. Daarbij heeft de GHOR ook geen normenkader voor de kwaliteit van de aanbieders.

We hebben in ons land dus nog geen systeem waarmee kwaliteitseisen en borging van geleverde kwaliteit van zorg tijdens evenementen worden gewaarborgd. Er is geen landelijke standaard waarin de minimale kwaliteitseisen, competentieniveaus, structuur en voorwaarden waaraan aanbieders van medische/eerstehulpverlening bij evenementen moeten voldoen, is geborgd. Dit betekent dat aanbieders van medische/eerstehulpverlening zelf goed inzichtelijk moeten maken welke kwaliteit zij leveren, en dat anderzijds de GHOR meer dan ad hoc focus zal moeten leggen op de kwaliteit van de geleverde diensten.


Vijf tips

1. Draag bij aan een goede omschrijving van criteria, tot wanneer en op welkniveau de hulpverlening de verantwoordelijkheid is van de aanbieder van medische/eerstehulpverlening.

2. Zorg voor een goede afstemming voorafgaand aan het evenement tussen de aanbieder van medische/eerstehulpverlening, de GHOR en de reguliere hulpverlening.

3. Laat een aanbieder van de medische/eerstehulpverlening een overzicht aanleveren van o.a. deskundigheidsniveaus van hulpverleners, borging van verzekering bedrijfs- maar zeer zeker ook beroepsaansprakelijkheid, in te zetten hulpverleningsmaterialen etc.

4. Voer tijdens een evenement controle uit op gemaakte afspraken en eisen. En handhaaf (als gemeente) wanneer deze afspraken en/of eisen niet worden nagekomen.

5. Draag bij aan een goede evaluatie en een overzicht van geregistreerde gezondheidsverstoringen, bijzondere incidenten etc.

Bronvermelding: Kenniscentrum Evenementenveiligheid 21 maart 2013

BronHet belang 
van
medische 
zorg
op
evenement
1